ขอเชิญ นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วม
โครงการชิมขนมชมดอกไม้ไทย
ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 11.00 - 13.30 น.
ณ โถงชั้น 1 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายละเอียด
[ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน]
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง
อาจารย์ (เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-4533) สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ทางด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
read more...

 

โครงการทำบุญภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๙-๑๔๑๓ อาคาร ๑๙
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   

 

 

ขอเชิญ นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วม
โครงการชิมขนมชมดอกไม้ไทย
ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 11.00 - 13.30 น.
ณ โถงชั้น 1 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายละเอียด

โครงการทำบุญภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๙-๑๔๑๓ อาคาร ๑๙
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ