งานคืนสู่เหย้า Home Reunion2 ของพวกเราเอกโฮม คณะวิทยาศาสตร์ มศว วันเสาร์ที่6 กพ 2558 เวลา 18:00 น เป็นต้นไป ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องแกรนด์รัชดาครับ ชวนกันมาเยอะๆ ทั้งรุ่นพี่รุ่นน้อง ศิษย์เกjา และปัจจุบัน

โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญนิสิต คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม
เบเกอรี่ 4 หลักสูตร

หลักสูตร เค้กและคุกกี้  (ปิดคอร์ส)
หลักสูตร ขนมปัง ไส้ต่างๆ (เต็มแล้ว)
หลักสูตร พายชั้น พายร่วน
หลักสูตร เค้กชั้นสูง
สมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครออนไลน์ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 02-2584000 , 02-6495000 ต่อ 18701
http://home.science.swu.ac.th
และ http://facebook.com/bakeryhomeswu
LineID:homeswu
วันที่อบรม 28 พฤศจิกายน 2558 – 13 มีนาคม  2559

ขอเชิญคณาจารย์ บุคคลากร บุคคลทั่วไป นิสิต ช่วยตอบแบบประเมินโครงการ "วารสารคหกรรมศาสตร์ มศว"
http://home.science.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6559

[ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน]
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง
อาจารย์ (เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-4533) สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ทางด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
read more...

โครงการส่งเสริมการฝึกปฏิบัติการทักษะวิชาชีพเพื่อการแข่งขัน

ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558
ณ ห้องบรรยาย 19-1413 และ

ห้องปฏิบัติการอาหาร 19-1401

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2558
กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ&กลุ่มวิชาโภชนบำบัด ศึกษาดูงาน ณ
-
กลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ศึกษาดูงาน ณ
- บริษัทลัคกี้เทค โรง 2,3
- ชุมชนเปรมฤทัย การทอผ้าด้วยมือ และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ 

ขอเชิญ นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วม
โครงการชิมขนมชมดอกไม้ไทย
ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 11.00 - 13.30 น.
ณ โถงชั้น 1 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายละเอียด
โครงการทำบุญภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๙-๑๔๑๓ อาคาร ๑๙
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

ชมรมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มศว เข้าร่วม "งานคืนสู่เหย้า วิทยาศาสตร์ มศว 2558" ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 16.00 - 22.00 น. ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดต่อซื้อบัตรเข้าร่วมงาน(โต๊ะจีน) ราคา 600 บาท ได้ที่ นายกำธร โอวาทนุพัฒน์ เหรัญญิกชมรมฯ เบอร์ติดต่อ 089-2029153 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2558 (รับบัตรหน้างาน) อนึ่ง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุน "กองทุนชมรมวิทยาศาสตร์ มศว" เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ นายกำธร โอวาทนุพัฒน์ เหรัญญิกชมรมฯ เบอร์ติดต่อ 089-2029153

มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อขอรับทุน


1. “ทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2558”
สำหรับนิสิตทุกสาขา/ชั้นปี ที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
มีความประพฤติดีและมีฐานะยากจน

2.“ทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ เพื่อบุุคคลทุพพลภาพ” ปี 2558
สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 - 4 ที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 และทุพพลภาพ
(ทุพพลภาพทางการมองเห็น, การได้ยิน และการเคลื่อนไหว)

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 18 กันยายน 2558
ทั้งนี้ นิสิตที่ประสงค์ขอรับทุนฯ สามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน
ผ่านภาควิชามายัง “อาจารย์มาโนชญ์ เฮงวัฒนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศักยภาพวิชาการ”

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-6495000 ต่อ 18417 (คุณอรวรรณ)
 

"ทุนการศึกษา ประจำปี 2558 ของมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง"
รายละเอียด
- จำนวน 3 ทุนๆละ 30,000 บาท
คุณสมบัติ ดังเอกสารแนบ
ส่งใบสมัครรับทุน ได้ที่โต๊ะ อาจารย์มาโนช  เฮงวัฒนะ ที่ห้อง 19-305 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2558

*และขออนุญาตแจ้งนิสิตทุนเทสโก้ โลตัส , ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม และทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง มาสัมภาษณ์ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง 10-108 เวลา 13.00 น.