ฝึกงานนิสิตสาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ขอให้นิสิตที่ต้องการฝึกงานกรอกเอกสารฝึกงานออนไลน์ลงในแบบฟอร์มออนไลน์ ให้ครบถ้วนและถูกต้องและโปรดตรวจสอบก่อนส่งนะคะ

เพื่อการพิมพ์เอกสารจัดส่งให้สถานที่ฝึกงานจะได้ไม่ผิดพลาด และเกิดความล่าช้านะคะ