โถงกิจกรรมสำหรับ นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่บริเวณ โถงหน้าลิฟท์ ชั้น 15 อาคาร 19 (คณะวิทยาศาสตร์) เพื่อให้นิสิตได้ทำกิจกรรมนอกห้องเรียน หรือพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน และทำกิจกรรมร่วมกัน