อาจารย์ ดร. พรเพ็ญ มรกตจินดา

Dr. Pornpen Morakotjinda

อีเมลล์ Email : morakotjinda.pp@gmail.com

ประวัติการศึกษา

 ระดับปริญญา

ปริญญา 

 ชื่อสถาบัน

ปริญญาตรี

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)

B.Sc (Food Science and Nutrition)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Srinakharinwirot University

ปริญญาโท

วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร)

M.Eng (Food Engineering)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

King Mongkut's University of Technology Thonburi

ปริญญาเอก

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)

Ph.D. (Food Science)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University

 อาจารย์ ดร. รสพร เจียมจริยธรรม
Dr. Rossaporn Jiamjariyatam


อีเมลล์ Email : rossaporn@g.swu.ac.th, tuckrossaporn@gmail.com

ประวัติการศึกษา

 ระดับปริญญา

ปริญญา 

 ชื่อสถาบัน

ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
B.Sc (Food Science and Technology)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
King Mongkut's University of Technology Thonburi       
ปริญญาโท วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
M.Sc (Agro-Industrial Product Development)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University
ปริญญาเอก วท.ด. (เทคโนโลยีทางอาหาร)
Ph.D. (Food Technology) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University  

อาจารย์ วีณา  ทองรอด

E-mail: tt_um02@hotmail.com
วุฒิการศึกษา

ปีที่จบการศึกษา ระดับปริญญา ปริญญา ชื่อสถาบัน ประเทศ
2549 ตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ไทย
2552 โท วท.ม. (คหกรรมศาสตร์)สาขา อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย

*ปัจจุบันลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชา...................................  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

อาจารย์ ดร.ศิรินันท์ แก่นทอง

Email: sirinunk@swu.ac.th
วุฒิการศึกษา
Ph.D. (Textile Chemistry and Coloration Technology)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยกร  นิตยพัฒน์

Email : walaikorn@swu.ac.th
วุฒิการศึกษา
วท.ด. (วัสดุศาสตร์)

อาจารย์ ดร.ชาติรส การะเวก

Email: charttirot@gmail.com
วุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา)

ปริญญาเอก สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.พรรณภัทร  พรหมเพ็ญ

Email: phannaphat@g.swu.ac.th
วุฒิการศึกษา
...............

............................

อาจารย์ ดร.จิตต์โสภา  เฉลียวศักดิ์

Email: jittsopa@g.swu.ac.th
วุฒิการศึกษา
...............

............................