รายการโต๊ะ-เก้าอี้ จำนวน (ตัว)
โต๊ะเขียนแบบ 15
เก้าอี้สตู 15
เก้าอี้นั่งเรียน 40

เครื่องใช้ไฟฟ้า

แอร์แขวนเพดาน  2 ตัว

หลอดไฟ 18 จุด จุดละุ 2 หลอด รวมทั้งหมด 36 หลอด

เครื่องฉายสไลด์ พร้อมถาดสไลด์ ยี่ห้อ KODAK 1 ชุด

LCD Projector ยี่ห้อ SONY 1 เครื่อง

เครื่องขยายเสียงลำโพง ยี่ห้อ NPE 1 ชุด

ไมโครโฟน ยี่ห้อ UNIMIKE 1 ตัว

Visualizer 1 เครื่อง

คอมพิวเตอร์ พร้อม จอมอนิเตอร์ พร้อมคีย์บอร์ด และเมาส์ ยี่ห้อ COMPAQ 1 ชุด

 

การใช้เครื่องโสตทัศนุปกรณ์ในห้องเรียน 19-1413
-เปิด-
1.    เปิด On (โดยดันขึ้น) ที่ Switch สีดำ ข้างประตูทางเข้า เพื่อเปิดโปรเจคเตอร์
2.    หากไฟภาพ LCD ไม่ขึ้น ให้กดรีโมทที่ปุ่มสีเขียว
3.    เสียบปลั๊กรวมเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ด้านหลังโต๊ะอาจารย์ผู้สอน
4.    เปิดคอมพิวเตอร์ มอนิเตอร์ และ visualizer ตามลำดับ
5.    สลับระหว่าง visualize/PC ใช้ปุ่ม  CCD/PC1/PC2
6.    ซูมเข้าออกใช้ปุ่มที่มีรูปแว่นขยาย + หรือ -
 -ปิด-
1.    ปิด LCD โดยกดที่ปุ่มสีเขียว 2 ครั้ง (รอจนไฟที่ LCD หยุดกระพริบจึงปิด Switch
7.    ปิดคอมพิวเตอร์ มอนิเตอร์ และ visualizer ตามลำดับ
2.    ถอดปลั๊กรวมเครื่องโสตทัศนูปกรณ์

* หากอาจารย์นำ NoteBook มาเอง ให้ใช้สาย VGA ที่ต่อจากด้านหลัง PC มาเสียบที่ NoteBook ของอาจารย์ แล้วเลือกออฟชั่น

ให้โชว์ขึ้นที่หน้าจอแสดงผล