"โครงการส่งเสริมให้นิสิตเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี"

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักการและเหตุผล

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ตระหนักในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง เพื่อให้การมีสุขภาพที่ดี มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว และหนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญของมิติทางกาย คือ ให้คนไทยออกกำลังกายสม่ำเสมอ ปัจจุบันการออกกำลังกายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพได้รับความนิยมแพร่หลายดังจะเห็นได้จากการมีชมรม กลุ่มออกกำลังกาย ในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งยังมีการรณรงค์จากคณะรัฐมนตรีให้มีการออกกำลังกายในช่วงบ่ายของวันพุธ เพื่อส่งเสริมให้ การออกกำลังกายเป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมสุขภาพนำไปสู่สุขภาพที่แข็งแรง สุขภาพจิตดี ส่งผลให้คุณภาพชีวิตที่ดีปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ และการออกกำลังกายยังเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

เนื่องจากความสำคัญและประโยชน์จากการการออกกำลังกายดังได้กล่าวไว้เบื้องต้น ในปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ภาควิชาฯมีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้เกิดการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในหมู่นิสิตและบุคคลากร จึงจัดให้มีกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพขึ้น เพื่อให้บุคลากร และนิสิตของภาควิชาฯ มีสุขภาพที่ดีและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนและผู้ร่วมงาน นำไปสู่การเรียนและการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากร และนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย
  2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร และนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ระหว่างวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560  ถึงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

สถานที่จัดโครงการ 

                โถงชั้น 15 อาคาร 19  คณะวิทยาศาสตร์ 

กรุณากรอกแบบฟอร์มยืมอุปกรณ์ด้วยนะคะ 

รายชื่อที่เป็นไฟล์ Excel คลิ๊กตรงนี้ค่ะ

ภาพกิจกรรม