การใช้เครื่องโสตทัศนุปกรณ์ในห้องเรียน 19-1512-13

-เปิด-

1. เสียบปลั๊กรวมเครื่องโสตทัศนูปกรณ์และเปิดสวิทซ์ที่รถเข็นอุปกรณ์โสตข้างหน้าห้อง

2. เปิดสวิทช์ LCD ด้านข้างปลั๊กไฟโดยกดขึ้น (หากไฟภาพ LCD ไม่ขึ้น ให้ใช้รีโมทเปิดโดยกดปุ่มสีเขียว)

3. เปิดคอมพิวเตอร์ มอนิเตอร์ และ visualizer

4. หากต้องการสลับภาพระหว่าง visualizer กับ คอมพิวเตอร์ ให้กดที่ปุ่ม RGB ที่ visualizer กดเลือกไปเรื่อยๆ Camera/PC1/PC2 จนได้ภาพหน้าจอที่ต้องการ

 -ปิด-

1. ปิด LCD โดยกดที่ปุ่มสีเขียว 1 ครั้ง ที่รีโมท LCD (รอจนไฟที่ LCD หยุดกระพริบจึงจะปิดสวิท์ชได้ )

2. ปิดคอมพิวเตอร์ มอนิเตอร์ และ visualizer

3. ถอดปลั๊กรวมเครื่องโสตทัศนูปกรณ์

 
 

ครุภัณฑ์ และวัสดุ  ห้อง19-1512,1513(1)

 

ใบเบิกรายการวัสดุห้องตัดเย็บ

รายการและLabelวัสดุประจำตู้