รายการโต๊ะ-เก้าอี้ จำนวน (ตัว)
โต๊ะหน้าขาว 28
เก้าอี้นวม 75
เก้าอี้นั่งเรียน 27

เครื่องใช้ไฟฟ้า

แอร์แขวนเพดาน  2 ตัว

หลอดไฟ 18 จุด จุดละุ 2 หลอด รวมทั้งหมด 36 หลอด

Visuallizer ยี่ห้อ SAMSUNG 1 เครื่อง

LCD Projector ยี่ห้อ SONY 1 เครื่อง

เครื่องขยายเสียงลำโพง ยี่ห้อ NPE 1 ชุดพร้อมขาตั้ง

ไมโครโฟน ยี่ห้อ SURE 1 ตัว

คอมพิวเตอร์ พร้อม จอมอนิเตอร์ พร้อมคีย์บอร์ด และเมาส์ ยี่ห้อ COMPAQ 1 ชุด

 

การใช้เครื่องโสตทัศนุปกรณ์ในห้องเรียน 19-1514

-เปิด-

1. เสียบปลั๊กรวมเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ (ด้านซ้ายของโต๊ะ)

2. เปิดสวิทช์ LCD ด้านข้างปลั๊กไฟโดยกดขึ้น (หากไฟภาพ LCD ไม่ขึ้น ให้ใช้รีโมทเปิดโดยกดปุ่มสีเขียว)

3. เปิดคอมพิวเตอร์ มอนิเตอร์ และ visualizer

4. หากต้องการสลับภาพระหว่าง visualizer กับ คอมพิวเตอร์ ให้กดที่ปุ่ม INT/EXT ที่ visualizer กดเลือกไปเรื่อยๆจนได้ภาพหน้าจอที่ต้องการ

 -ปิด-

1. ปิด LCD โดยกดที่ปุ่มสีเขียว 2 ครั้ง ที่รีโมท LCD (รอจนไฟที่ LCD หยุดกระพริบจึงปิดสวิท์ช โดยกดลง)

2. ปิดคอมพิวเตอร์ มอนิเตอร์ และ visualizer

3. ถอดปลั๊กรวมเครื่องโสตทัศนูปกรณ์

* หากอาจารย์นำ NoteBook มาเอง ให้ใช้สาย VGA ที่ต่อจากด้านหลัง PC มาเสียบที่ NoteBook ของอาจารย์ แล้วเลือกออฟชั่น

ให้โชว์ขึ้นที่หน้าจอแสดงผล