ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ สำหรับนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ และให้บริการด้านการเรียนการสอนในรายวิชาของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ หรือเพื่อ ให้นิสิตสืบค้นข้อมูล หรือทำรายงาน โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ จำนวน 18 เครื่อง พร้อมระบบเน็ทเวิร์คผ่านสาย LAN ให้บริการ 22 จุด และระบบเน็ทเวิร์คไร้สาย 2 จุด

=จุดที่1 บริเวณชั้น 14 อาคาร 19 ในห้องเรียน 19-1413 

=จุดที่2 บริเวณชั้น 15 อาคาร 19 บริเวณโถงกิจกรรมนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (โถงหน้าลิฟท์ชั้น 15) 

และ และมีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ทแบบสายLan

- ภายในห้องพักอาจารย์ ชั้น 14 อาคาร 19 จำนวน 8 จุด ซึ่งจะอยู่ภายในห้องพักอาจารย์แต่ละห้อง 6 จุด และของห้องหัวหน้าภาควิชา 1 จุด และสำนักงานภาควิชา 1 จุด
- ภายในห้องพักอาจารย์ ชั้น 15 อาคาร 19 จำนวน 7 จุด ซึ่งจะอยู่ภายในห้องพักอาจารย์แต่ละห้อง 6 จุด และห้องประชุม 1 จุด

ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถให้บริการได้ทั้งหมด 18 เครื่องและมีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ทแบบใช้สาย LAN จำนวน 22 จุด

   
   

 

และมีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ทแบบสายLan

 

- ภายในห้องพักอาจารย์ ชั้น 14 อาคาร 19 จำนวน 8 จุด ซึ่งจะอยู่ภายในห้องพักอาจารย์แต่ละห้อง 6 จุด และของห้องหัวหน้าภาควิชา 1 จุด และสำนักงานภาควิชา 1 จุด
- ภายในห้องพักอาจารย์ ชั้น 15 อาคาร 19 จำนวน 7 จุด ซึ่งจะอยู่ภายในห้องพักอาจารย์แต่ละห้อง 6 จุด และห้องประชุม 1 จุด

 สรุปจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ และ Notebook ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ฯลฯ

 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ และ Notebook ที่ใช้งานได้ เป็น

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  จำนวน 24 เครื่อง 
แบ่งเป็น
-ใช้เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 9 เครื่อง (TEACH)
- ใช้เพื่อศึกษาค้นคว้าในห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 เครื่อง (SEARCH)
- ใช้ในสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง


Notebook              จำนวน  2 เครื่อง  
- ใช้ในสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง (OFFICE)

ดังรายละเอียดในตาราง รวมเป็น 26 เครื่อง

 

เครื่อง ห้อง จำนวน จำนวนที่ใช้ได้ ยี่ห้อ/รุ่น

 FOR

   
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 19-1404 (ห้องสำนักงาน) 1 1 HP

O

   
  19-1404 (ห้องสำนักงาน) 1 1 ATEC

 O

   
  19-1404 (ห้องหัวหน้าภาคฯ) 1 1 HP

 O

   
  19-1405 (ห้องพักอาจารย์) 1 1 ACER

 T

   
 

19-1406 (ห้องพักอาจารย์)

1 1 ATEC

 T

   
  19-1407 (ห้องพักอาจารย์) 1 1 ACER

 T

   
  19-1408 (ห้องพักอาจารย์) 1 1 COMPAQ

 T

   
  19-1410 (ห้องพักอาจารย์) 1 1 ATEC

 T

   
  19-1413(ห้องเรียน) 1 1 COMPAQ

 T

   
  19-1503 (ห้องคอมพิวเตอร์) 18 12 COMPAQ

S

   
  19-1514 (ห้องเรียน) 1 1 COMPAQ

 T

   
  19-1506 (ห้องพักอาจารย์) 1 1 HP

 T

   
  19-1507 (ห้องพักอาจารย์) 1 1 PRP

 T

   
รวม   30 24        
Notebook 19-1503 (ห้องคอมพิวเตอร์) 1 1 TOSHIBA

 O

   
  19-1503 (ห้องคอมพิวเตอร์) 1 1 LENOVO

 O

   
รวม   2 2        
               
 

รวมทั้งหมด

31 26        
PROJECTOR 19-1401 (ห้องปฏิบัติการ)

1

1 SONY

T

   
  19-1413 (ห้องเรียน) 1 1 SONY

 T

   
  19-1503 (ห้องคอมพิวเตอร์) 1 1 SONY

 T

   
  19-1503 (ห้องคอมพิวเตอร์) 1 1(ภาพเหลือง) SONY/VLP

 T

   
  19-1514 (ห้องเรียน) 1 1 SONY

 T

   
 

 รวม

 5  4        
VISUALIZER 19-1401 (ห้องเรียน) 1 1  

 T

   
  19-1514 (ห้องเรียน) 1 1 SAMSUNG

 T

   
 

  รวม

 2  2