ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ สำหรับนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ และให้บริการด้านการเรียนการสอนในรายวิชาของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ หรือเพื่อ ให้นิสิตสืบค้นข้อมูล หรือทำรายงาน โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ จำนวน 18 เครื่อง พร้อมระบบเน็ทเวิร์คผ่านสาย LAN ให้บริการ 22 จุด และระบบเน็ทเวิร์คไร้สาย 2 จุด

=จุดที่1 บริเวณชั้น 14 อาคาร 19 ในห้องเรียน 19-1413 

=จุดที่2 บริเวณชั้น 15 อาคาร 19 บริเวณโถงกิจกรรมนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (โถงหน้าลิฟท์ชั้น 15) 

และ และมีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ทแบบสายLan

- ภายในห้องพักอาจารย์ ชั้น 14 อาคาร 19 จำนวน 8 จุด ซึ่งจะอยู่ภายในห้องพักอาจารย์แต่ละห้อง 6 จุด และของห้องหัวหน้าภาควิชา 1 จุด และสำนักงานภาควิชา 1 จุด
- ภายในห้องพักอาจารย์ ชั้น 15 อาคาร 19 จำนวน 7 จุด ซึ่งจะอยู่ภายในห้องพักอาจารย์แต่ละห้อง 6 จุด และห้องประชุม 1 จุด

ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถให้บริการได้ทั้งหมด 13 เครื่องและมีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ทแบบใช้สาย LAN จำนวน 22 จุด

   
   

 

และมีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ทแบบสายLan

 

- ภายในห้องพักอาจารย์ ชั้น 14 อาคาร 19 จำนวน 9 จุด ซึ่งจะอยู่ภายในห้องพักอาจารย์แต่ละห้อง 6 จุด และของห้องหัวหน้าภาควิชา 1 จุด และสำนักงานภาควิชา 2 จุด
- ภายในห้องพักอาจารย์ ชั้น 15 อาคาร 19 จำนวน 7 จุด ซึ่งจะอยู่ภายในห้องพักอาจารย์แต่ละห้อง 6 จุด และห้องประชุม 1 จุด

 สรุปจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ และ Notebook ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ฯลฯ

 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ และ Notebook ที่ใช้งานได้ เป็น

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  จำนวน 28 เครื่อง 
แบ่งเป็น
-ใช้เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 11 เครื่อง (TEACH)
- ใช้เพื่อศึกษาค้นคว้าในห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 เครื่อง (SEARCH)
- ใช้ในสำนักงาน (OFFICE) จำนวน 5 เครื่อง


Notebook              จำนวน  2 เครื่อง  
- ใช้ในสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง (OFFICE)

ดังรายละเอียดในตาราง รวมเป็น 27 เครื่อง

*(ไม่นับรวมเครื่องเสีย ยี่ห้อ COMPAQ จำนวน 22 เครื่อง (รอแทงจำหน่าย))


 

เครื่อง ห้อง จำนวน จำนวนที่ใช้ได้ ยี่ห้อ/รุ่น

 FOR

   
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 19-1404 (ห้องสำนักงาน) 1 1 HP

O

   
  19-1404 (ห้องสำนักงาน) 1 1 Lenove

 O

   
  19-1404 (ห้องสำนักงาน) 1 1 ATEC

 O

   
  19-1404 (ห้องหัวหน้าภาคฯ) 1 1 HP

 O

   
  19-1405 (ห้องพักอาจารย์) 1 1 ACER

 T

   
 

19-1406 (ห้องพักอาจารย์)

1 1 Lenovo

 T

   
  19-1407 (ห้องพักอาจารย์) 1 1 ACER

 T

   
  19-1408 (ห้องพักอาจารย์)      

 

   
  19-1409 (ห้องพักอาจารย์) 1 1 Lenovo

 T

   
  19-1410 (ห้องพักอาจารย์) 1 1 ATEC

 T

   
  19-1413(ห้องเรียน) 1 1 Lenovo

 T

   
 

19-1503 (ห้องคอมพิวเตอร์)

(ไม่นับรวม)

22

0 COMPAQ

S

   
  19-1503 (ห้องคอมพิวเตอร์) 7 7 ACER

S

   
  19-1503 (ห้องคอมพิวเตอร์) 1 1 Lenovo

 O

   
  19-1514 (ห้องเรียน) 1 1 Lenovo

 T

   
  19-1507 (ห้องพักอาจารย์) 1 1 Lenovo

 T

   
  19-1508 (ห้องพักอาจารย์) 1 1 Lenovo

 T

   
  19-1509 (ห้องพักอาจารย์) 1 1  LENOVO   T    
  19-1508 (ห้องพักอาจารย์) 1 1 LENOVO  T    
รวม   23 23        
  Notebook 1 19-1503 (ห้องคอมพิวเตอร์)  LENOVO O    
  Notebook 1 19-1412 (ห้องชีวเคมี)  Dell O    
 รวม    2 2        
 

รวมทั้งหมด

25 25        
PROJECTOR 19-1401 (ห้องปฏิบัติการ)

1

1 SONY

T

   
  19-1413 (ห้องเรียน) 1 1 SONY

 T

   
  19-1503 (ห้องคอมพิวเตอร์) 1 0(เสียภาพเหลือง) SONY/VLP

 T

   
  19-1512 (ห้องปฏิบัติการจักร) 1 1 SONY

 T

   
  19-1514 (ห้องเรียน) 1 1 SONY

 T

   
 

 รวม

 5  4        
VISUALIZER 19-1401 (ห้องเรียน) 1 1  

 T

   
  19-1514 (ห้องเรียน) 1 1 EV140

 T

   
 

19-1512 (ห้องปฏิบัติการจักร)

1 1 SAMSUNG      T    
   รวม  3  3