Article does not exist or Permission Denied.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

การรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

การรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

นิสิตที่ประสงค์ขอรับทุนฯ ดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครที่ห้องวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง 19-101) ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 (ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน )

Friday, February 28, 2020/Author: Montawan/Number of views (650)/Comments (0)/
Tags:
การรับสมัครการศึกษา ทุนดี science ประจำปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 6)

การรับสมัครการศึกษา ทุนดี science ประจำปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 6)

นิสิตที่ประสงค์ขอรับทุนฯ ดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครที่ภาควิชาที่สังกัด ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 (ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน )

Friday, February 28, 2020/Author: Montawan/Number of views (777)/Comments (0)/
Tags:
โครงการนิสิตวิทยาอาสาช่วยป้องกันCOVID-19

โครงการนิสิตวิทยาอาสาช่วยป้องกันCOVID-19

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้น 15 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รับสมัครวันนี้เวลา 12.30 น.)

Wednesday, February 26, 2020/Author: Montawan/Number of views (347)/Comments (0)/
Tags:
โครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกการทำงาน

โครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกการทำงาน

ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 19-403 ชั้น 4 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

Monday, February 24, 2020/Author: Montawan/Number of views (369)/Comments (0)/
Tags:
การประชาพิจารณ์ (ร่าง) การคิดภาระงานสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์

การประชาพิจารณ์ (ร่าง) การคิดภาระงานสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์

เลื่อนวันจัดอย่างไม่มีกำหนด ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 19-501 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

Monday, February 24, 2020/Author: Montawan/Number of views (304)/Comments (0)/
Tags:
RSS
12345678910Last

By Group1_57 By Group2_57 By Group3_57
By Group1_56 By Group2_56 By Group3_56
By Group4_56 By Group5_56 By Group6_56