โครงการศึกษาดูงานสาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ภาพกิจกรรมโครงการวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรม บางปู และบริษัท ยูเนียนการ์เมนท์  คลิ็กที่ลิงค์เลยค่ะ