ปรัชญา (Philosophy)

              การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม


ปณิธาน (Pledge)

               คหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีต่อสังคม ด้วยเทคโนโลยีและการประยุกต์อย่างชาญฉลาดจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ (Vision)

                  องค์กรแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ เป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของคุณธรรม สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตมนุษย์อย่างยั่งยืน 

พันธกิจ (Mission)
               ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพันธกิจ ดังนี้

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร โภชนาการ การกำหนดอาหาร และโภชนบำบัด ทีมีสมรรถนะตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ  พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
  2. วิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ
  3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในด้านสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร โภชนาการ การกำหนดอาหาร และโภชนบำบัด
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. การประกันคุณภาพการศึกษา
  6. จัดหารายได้เพื่อการพัฒนาหน่วยงาน
  7. บริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล

-----------------------------------------------------------------------------------