ประวัติคณะวิทยาศาสตร์ 
                 เมื่อครั้งที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยังเป็นวิทยาลัยการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
( 16 กันยายน 2497 ถึง 27 มิถุนายน 2517 ) นั้น คณะวิทยาศาสตร์มีฐานะเป็น คณะวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มีหัวหน้าภาควิชาเป็นผู้บริหารสูงสุด  หลังจากที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2517 คณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้เปลี่ยนฐานะ
เป็นคณะวิทยาศาสตร์จนถึงปัจจุบัน

ประวัติภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
                  ภารกิจของภาคคหกรรมศาสตร์ เริ่มมีขึ้นในมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒมาตั้งแต่ยังเป็นวิทยาลัยการศึกษา
ประสานมิตร โดยในระยะแรกที่ยังไม่ได้ตั้งเป็นภาควิชา คณาจารย์จะมีภาระหน้าที่สอนรายวิชา ปัญหาการดำเนินชีวิต
(Problems of Modern Living) และ โภชนาการเบื้องต้น (Foundation of Nutrition) ให้กับผู้เรียนหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันในขณะนั้น

พ.ศ.2512 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ และได้ยุติการสอนหลักสูตรนี้ใน ปีพ.ศ. 2535 
พ.ศ.2529 ได้เริ่มผลิตบัณฑิต วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ) จนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2535 ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ จนถึงปัจจุบัน