ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริมนต์  ชายเกตุ

หัวหน้าภาควิชาฯ

 

E-mail: sirimon@g.swu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีที่จบการศึกษา ระดับปริญญา ปริญญา ชื่อสถาบัน ประเทศ
2534 ตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ไทย
2539 โท วท.ม. (โภชนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย
2549 เอก ปรด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย

วิทยานิพนธ์
(ป.เอก) Serum c-reactive protein , interleukin –b, tumour necrosis factor -2 , lipid profiles, and anthropometric assessment in overweight Thais and healthy controls

ตำรา/เอกสารประกอบการสอน/บทความ
- สิริมนต์  ชายเกตุ.  ข้อปฏิบัติในการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย คหกรรมศสตร์ มศว 2541. 1(5) : 2-4
- สิริมนต์  ชายเกตุ.  (2541.พฤศจิกายน). บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป. คกรรมศาสตร์ มศว. 1(12) 1-2
- สิริมนต์  ชายเกตุ.  (2543,พฤษภาคม). ท่องไปในโลก World Wide Web. คหกรรมศาสตร์ มศว. 3(6) 4-5

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
1. Assesment of dietary patterns of Thai in Germany and Thailand. Mal J Nutr  11 (2) : 89-98 , 2005
2. Pakpeamkiluatana R, Wichaidit S, Chaikate S, Santawanpas S. Obesity in adolescents and college students in Thailand  Asia Pacific I Clin Nutr (2002) 11 (depplX : S 740 – s741
3. การสำรวจภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน อำเภอปากพลี จ.นครนายก  สิริมนต์  ชายเกตุ , ดวงฤทัย ตรีเนตร , หทัยทิพย์  เสนาลักษณ์. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว  ปีที่ 15 ฉ.2  ก.ค. 2542

 อาจารย์ ดร. พรเพ็ญ มรกตจินดา

Dr. Pornpen Morakotjinda

อีเมลล์ Email : morakotjinda.pp@gmail.com

ประวัติการศึกษา

 ระดับปริญญา

ปริญญา 

 ชื่อสถาบัน

ปริญญาตรี

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)

B.Sc (Food Science and Nutrition)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Srinakharinwirot University

ปริญญาโท

วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร)

M.Eng (Food Engineering)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

King Mongkut's University of Technology Thonburi

ปริญญาเอก

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)

Ph.D. (Food Science)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University

 อาจารย์ ดร. รสพร เจียมจริยธรรม
Dr. Rossaporn Jiamjariyatam


อีเมลล์ Email : rossaporn@g.swu.ac.th, tuckrossaporn@gmail.com

ประวัติการศึกษา

 ระดับปริญญา

ปริญญา 

 ชื่อสถาบัน

ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
B.Sc (Food Science and Technology)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
King Mongkut's University of Technology Thonburi       
ปริญญาโท วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
M.Sc (Agro-Industrial Product Development)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University
ปริญญาเอก วท.ด. (เทคโนโลยีทางอาหาร)
Ph.D. (Food Technology) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University  

ดร. วนิดา  ชื่นตา (Dr. Wanida  Chuenta)

E-mail address: mufang-28@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ปีที่จบการศึกษา

ระดับปริญญา

ปริญญา

สถาบัน

ประเทศ

2553

ตรี

วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 1 )

สาขาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทย

2558

เอก

ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน)

คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล

ไทย

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่

1.    Chupeerach C, Kulanuwat S, Chuenta W, Wannaiampikul S, Schuh Va, Preutthipan S, Tungtrongchitr R. Id4 Gene Polymorphism and Osteoporosis in Thai Menopausal Women.J Med Assoc Thai, 2014; 97(10):1004-8.
2.    Chuenta W, Phonrat B, Tungtrongchitr A, Limwongse C, Chongviriyaphan N, Santiprabhob J, Tungtrongchitr R. Common Variations in the FTO Gene and Obesity in Thais: A Family-Based Study.Gene, 2015; 558(1):75-81. 

อาจารย์ วีณา  ทองรอด

E-mail: tt_um02@hotmail.com
วุฒิการศึกษา

ปีที่จบการศึกษา ระดับปริญญา ปริญญา ชื่อสถาบัน ประเทศ
2549 ตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ไทย
2552 โท วท.ม. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย

*ปัจจุบันลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชา...................................  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

อาจารย์ ดร.ศิรินันท์ แก่นทอง

Email: sirinunk@swu.ac.th
วุฒิการศึกษา
Ph.D. (Textile Chemistry and Coloration Technology)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยกร  นิตยพัฒน์

Email : walaikorn@swu.ac.th
วุฒิการศึกษา
วท.ด. (วัสดุศาสตร์)

อาจารย์ ดร.ชาติรส การะเวก

Email: charttirot@gmail.com
วุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา)

ปริญญาเอก สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.พรรณภัทร  พรหมเพ็ญ

Email: phannaphat@g.swu.ac.th
วุฒิการศึกษา
...............

............................

 

อาจารย์ ดร.จิตต์โสภา  เฉลียวศักดิ์

Email: jittsopa@g.swu.ac.th
วุฒิการศึกษา
...............

............................