ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รสพร เจียมจริยธรรม
Dr. Rossaporn Jiamjariyatam


อีเมลล์ Email : rossaporn@g.swu.ac.th, tuckrossaporn@gmail.com

ประวัติการศึกษา

 ระดับปริญญา

ปริญญา 

 ชื่อสถาบัน

ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
B.Sc (Food Science and Technology)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
King Mongkut's University of Technology Thonburi       
ปริญญาโท วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
M.Sc (Agro-Industrial Product Development)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University
ปริญญาเอก วท.ด. (เทคโนโลยีทางอาหาร)
Ph.D. (Food Technology) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University  

อาจารย์ วีณา  ทองรอด

E-mail: tt_um02@hotmail.com
วุฒิการศึกษา

ปีที่จบการศึกษา ระดับปริญญา ปริญญา ชื่อสถาบัน ประเทศ
2549 ตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ไทย
2552 โท วท.ม. (คหกรรมศาสตร์)สาขา อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย

*ปัจจุบันลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชา...................................  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

อาจารย์ ดร.ศิรินันท์ แก่นทอง

Email: sirinunk@swu.ac.th
วุฒิการศึกษา
Ph.D. (Textile Chemistry and Coloration Technology)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยกร  นิตยพัฒน์

Email : walaikorn@swu.ac.th
วุฒิการศึกษา
วท.ด. (วัสดุศาสตร์)

อาจารย์ ดร.ชาติรส การะเวก

Email: charttirot@gmail.com
วุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา)

ปริญญาเอก สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.พรรณภัทร  พรหมเพ็ญ

Email: phannaphat@g.swu.ac.th
วุฒิการศึกษา
...............

............................

อาจารย์ ดร.จิตต์โสภา  เฉลียวศักดิ์

Email: jitsopa@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา

วุฒิการศึกษา

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบัน

วท.บ.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วท.ม.

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.ด.

วัสดุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ความเชี่ยวชาญ

                    Flame retardant, Natural extraction