ระเบียบการใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการภาควิชาคหกรรมศาสตร์