ห้องเรียน

- ห้องเรียนรวม 19-1413

- ห้องเรียนรวม 19-1514

 

ห้องปฏิบัติการ

- ห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ 19-1401

- ห้องปฏิบัติการชีวเคมีทางอาหารและโภชนาการ 19-1412

- ห้องปฏิบัติการโภชนาการ-โภชนบำบัด 15-525

- ห้องปฏิบัติการถักทอ 15-524

- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 19-1501,2,3

- ห้องปฏิบัติการจักรเย็บผ้า 19-1512

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19-1503 และระบบเน็ทเวิร์ค

 

 

โถงกิจกรรมสำหรับนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์

- โถงกิจกรรมสำหรับนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่บริเวณ โถงหน้าลิฟท์ ชั้น 15 อาคาร 19 (คณะวิทยาศาสตร์)

ห้องพักอาจารย์

ชั้น 14

- 19-1404 หัวหน้าภาควิชา

-19-1405 ผศ.ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์

-19-1406 ดร.รสพร  เจียมจริยธรรม

-19-1407 ดร.พรเพ็ญ  มรกตจินดา

-19-1408 ..........................

-19-1409 อาจารย์วีณา  ทองรอด

-19-1410 ......................

ชั้น 15

-19-1406 ห้องรับรองอาจารย์พิเศษ วิทยากร

-19-1407 อาจารย์ชาติรส การะเวก

-19-1408 ดร.ศิรินันท์  แก่นทอง

-19-1409 ดร.จิตต์โสภา เฉลียวศักดิ์

-19-1410 ดร.พรรณภัทร  พรหมเพ็ญ

-19-1411 รศ.จิตรพี ชวาลาวัณย์ (เกษียณอายุราชากร ปี 2557)