ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นไว้หน้าสำนักงานภาควิชาฯ(19-1404) ชั้น 14 อาคาร 19
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับภาควิชาคหกรรมศาสตร์ โดยทุกคนสามารถให้ความคิดเห็นได้ทั้งใส่
กล่่องรับความคิดเห็น หรือจะส่งผ่านเว็บไซต์โดยกรอกข้อมูลด้านล่างได้เลย เพื่อภาควิชาคหกรรมศาสตร์จะได้นำ
ข้อคิดเห็นของท่านมาปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น