ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ อ.ดร.ชัยยุทธ กลีบบัว อาจารย์พิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การคิดเชิงออกแบบ”

Published on Tuesday, November 20, 2018

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ อ.ดร.ชัยยุทธ กลีบบัว อาจารย์พิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การคิดเชิงออกแบบ”

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอขอบคุณ อ.ดร.ชัยยุทธ กลีบบัว อาจารย์ประจำสาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์พิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การคิดเชิงออกแบบ” ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 กลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง 19-1512 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Comments (0)Number of views (2009)
Print

x

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายวิชาการ “รางวัลนักวิจัยดีเด่น” และ “รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น”  ประจำปี 2563

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายวิชาการ “รางวัลนักวิจัยดีเด่น” และ “รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น” ประจำปี 2563

สามารถส่งเอกสารผ่านภาควิชา มายัง “หน่วยบริหารงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์” ตั้งแต่บัดนี้ - 22 กรกฎาคม 2563

Friday, May 29, 2020/Author: Montawan/Number of views (23)/Comments (0)/
Tags:
Friday, April 24, 2020/Author: Montawan/Number of views (428)/Comments (0)/
Tags:
Monday, March 30, 2020/Author: Montawan/Number of views (210)/Comments (0)/
Tags:
ยกเลิกการจัดโครงการนำเสนอผลงานนิสิต SCI Fair

ยกเลิกการจัดโครงการนำเสนอผลงานนิสิต SCI Fair

โดยให้ยกเลิกเฉพาะในส่วนการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (POSTER) และแบบปากเปล่า (ORAL) เท่านั้น ในส่วนบทคัดย่อ (ABSTRACT) ให้ดำเนินการตามปกติ

Wednesday, March 18, 2020/Author: Montawan/Number of views (386)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, March 18, 2020/Author: Montawan/Number of views (299)/Comments (0)/
Tags:
RSS
12345678910Last

By Group1_57 By Group2_57 By Group3_57
By Group1_56 By Group2_56 By Group3_56
By Group4_56 By Group5_56 By Group6_56